071 3430797

AKTUALNOŚCI

Opinie i recenzje z Książki Reinkarnacja w Hipnoterapii 2008

KOMENTARZE I OPINIE KONSULTANTÓW MEDYCZNYCH KSIĄŻKI:

 

 

Dr Zofia Górnicka-Kaczorowska, lekarz medycyny ogólnej, konsul­tant medyczny książki.

 

Moje zainteresowanie hipnozą i odmiennymi stanami świadomo­ści miało miejsce już w okresie studiów na akademii medycznej. W praktykach studenckich z lekarzami stosowaliśmy seanse hipno­tyczne na oddziale psychiatrycznym. Tak mnie to zafascynowało, że po studiach podjęłam specjalizację na psychiatrii we Wrocławiu. Oczywiście, w latach osiemdziesiątych były początki powrotu zain­teresowań do starych i zapomnianych metod psychoanalizy stosowanych już przez doktora Freuda i jego ucznia Junga. Fascynacja nauką Freuda, Junga, Kępińskiego spowodowała, że moja praktyka lekarska na oddziale psychiatrii mogła być jedynie wykorzystana w teorii, a praktyka wykazywała co innego, sprowadzała leczenie jedynie do leków psychotropo­wych. Jako młody lekarz mogłam jedynie wprowadzać metody relaksacji i wyciszenia bez medytacji. Wobec powyższego mogłam jedynie zająć się głębiej metodą hipnozy erikso-nowskiej, prowadząc prywatną praktykę lekarską. Wiedza na temat hipnozy na studiach medycznych była bardzo mała. Ale już wówczas korzystałam z literatury w tym zakresie i uczestniczyłam również w różnych kursach i spotkaniach na temat stanów odmiennej świadomości.

Jestem zadowolona, że mogę być konsultantem medycznym książki mojego męża An­drzeja. Pod względem medycznym ta książka, podobnie jak poprzednia „Reinkarnacja w hipnozie", ma duże znaczenie dla terapeutów i lekarzy. Moje zainteresowania hipnozą oraz innymi metodami leczenie były od zawsze. Wspólne zainteresowania hipnozą przed 25 laty z Andrzejem były początkiem wspólnej pracy w moim gabinecie lekarskim, jak również wspólnie uczestniczyliśmy w różnych seminariach, kursach hipnozy i hipnotera-pii oraz hipnozy werbalnej i niewerbalnej w kraju i za granicą. Szczególnie w Charkowie na Ukrainie z dr. Aleksandrem Daniłowem, we Włoszech, w Sankt Petersburgu. Poznanie wielu metod hipnozy pozwala nam poszerzać warsztat pracy terapeutycznej. Andrzej pozo­stał przy terapii hipnozą, jak również rozwija swoje zdolności w innych dziedzinach od­miennych stanów świadomości oraz prowadzi kursy hipnozy. Moją znajomość hipnozy połączyłam z praktyką lekarską, homeopatią oraz komputerową diagnozą stanu zdrowia.

 

Wpływ hipnozy na organizm człowieka:

Hipnoza to stan zbliżony do snu, wywołany bez środków farmakologicznych, w którym zostaje zachowany kontakt słowny i znacznie wzrasta podatność na sugestie. Stan ten jest wytworzony przez osobę hipnotyzującą (hipnotyzera za zgodą osoby hipnotyzowanej). Zwiększona podatność na sugestie wynika ze zmniejszenia bodźców z otoczenia i maksy­malnego zacieśnienia związku z hipnotyzerem. Hipnotyzer może wywoływać dowolne sta­ny emocjonalne, jak również zasugerować objawy odczuć fizycznych, takie jak: ból, znieczulenie, po czym może spowodować niepamięć treści seansu leczniczego.

Jednak przy seansie terapeutycznym jest wskazane, ażeby świadomość została zachowa­na. Pacjent powinien pamiętać seans, bo w ten sposób można mu uświadomić jego pro­blem, który był rozwiązywany w trakcie seansu, na bazie psychoanalizy i terapeutycznych działań.

Hipnoza to również metoda psychoterapii objawowej. Osoba poddawana hipnozie zapada w stan zbliżony do snu, w czasie którego zostaje zachowany jedynie kontakt z hipnotyzerem. Kontakt ten, nazywany „raportem", polega na tym, że pacjent odbiera jedynie sugestie poda­wane przez terapeutę, a więc słyszy jego słowa i stosuje się do zaleceń, natomiast nie jest wrażliwy na inne bodźce i głosy zewnętrzne. Uzyskanie bowiem poprawy, w sensie objawo­wym, umożliwia stosowanie terapii przyczynowej, zmierzającej do poznania genezy zaburzeń oraz korekcji postaw i wytworzenia zachowań korzystnych przystosowawczo. Do metod ob­jawowych zalicza się bowiem sposoby oddziaływania mające na celu zmniejszenie przykrego napięcia emocjonalnego poprzez odreagowanie emocji, tj. ujawnienie ich, „wyrzucenie na zewnątrz", w atmosferze pełnego bezpieczeństwa i akceptacji. Biorąc pod uwagę fakt, że u nie­których ludzi bardzo trudno dochodzi do ujawniania emocji, terapeuta oprócz przyzwalają­cej, życzliwej, akceptującej i sprzyjającej zwierzeniom postawy, posługuje się także specjalnymi środkami. Odreagowanie przykrych, często długo zalegających uczuć, może więc mieć cha­rakter wypowiedzi silnie zabarwionych emocjonalnie tym, co pacjenta drażni, czego się wsty­dzi, co go boli i czego się lęka. Wypowiedziom tym towarzyszyć może płacz, żywa gestykulacja, dramatyczne odtwarzanie sytuacji i ich powtórne przeżycie emocjonalne.

W terapii można stosować bez zastrzeżeń wiele technik sugestywnych. Chodzi tutaj o zastosowanie w przypadkach nagłych, gdy nie ma czasu albo możliwości przepracowania przyczynowego. Sugestie w hipnozie są cenną pomocą również w przypadku dolegliwości bólowych, w podstawowych chorobach opornych na terapię, jak również podczas porodu. Mogą pomóc w ustabilizowaniu zdrowych wzorców.

Hipnoza to naturalny stan psychofizjologicznego odprężenia organizmu, pomiędzy jawą a snem, wywołany najczęściej działaniem jednostajnych bodźców słownych, wypowiada­nych przez drugiego człowieka. W tym stanie sugestie słowne nabierają wyjątkowego zna­czenia i powodują szereg pozytywnych zmian w czynnościach narządów wewnętrznych. Równocześnie sam stan hipnotyczny wywiera dodatni wpływ na ogólny stan pacjenta.

Książka warta przeczytania, nie tylko zmienia postrzeganie świata, także jest przydatna w terapiach psychologiczno-lekarskich. W przejrzysty sposób przedstawia stan świadomo­ści i nieświadomości. Człowiek chory nie tylko potrzebuje leczenia chemicznymi substan­cjami, ale również uwolnienia od emocji i samotności. Przyczyny ludzkich chorób leżą także w sferze duchowej i są skutkiem zagubienia człowieka w dzisiejszym świecie. Życzę przyjemnej lektury.

 

 

Dr Tadeusz Niedźwiadek, lekarz medycyny ogólnej, konsultant medyczny książki.

 

Zdrowie znaczy życie. Jest wiele mitów i przesądów dotyczących naszego zdrowia i fizjologii. Kanony estetyki narzucone przez współ­czesne społeczeństwo uznają smukłą sylwetkę za wzór urody. Dąże­nie do idealnego wyglądu jest w jakimś sensie naturalne. Gatunek ludzki stawia wyżej walory fizyczne nad umysłowymi, a czasami nad zdrowie. Takie działania mogą prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowia, co wyraźnie wynika z przykładów przedstawionych w rozdziale o zaburzeniach w odżywianiu. Po zapoznaniu się z treścią książki pana Andrzeja Kaczorowskiego można śmiało wykazać, jak wiele różnych czynników i zdarzeń decyduje o stanie naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Badania prowadzone w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w cią­gu ostatnich dziesięciu lat wykazały, że podwoiła się liczba osób, których dotykają różne problemy w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego. Coraz poważniejszymi problema­mi są różnego rodzaju stany nerwicowe, depresyjne, manie. Przybywa też osób z nerwica­mi, zaburzeniami adaptacyjnymi czy nadużywających substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna), uzależnionych od hazardu, seksu, pracy, komputera, Internetu. Wzrasta liczba kobiet anorektyczek lub z bulimią. W wyniku samobójstw ginie w Polsce tyle samo ludzi, co w wypadkach drogowych. Mimo że z roku na rok coraz więcej osób potrzebuje pomocy psychiatrów, to w możliwościach, jakimi dysponuje psychiatria, nic się nie zmie­nia. W tej sytuacji trzeba uczyć ludzi, jak mają sobie radzić z problemami, stresem. Na zdrowiu psychicznym nie można dłużej oszczędzać. Książka pana Andrzeja Kaczorowskie­go wskazuje, uwidacznia te problemy na przykładach ze swojej praktyki i pokazuje, jak można im zapobiegać i likwidować ich następstwa. Dzięki opracowanym przez autora metodom, np. regresji wieku czy reinkarnacji w hipnozie, dociera on w czasie seansów hipnotycznych do przyczyn, źródeł problemu zdrowotnego. W zebranych przykładach ze swej pracy wskazuje, jak dotrzeć do najgłębszych warstw umysłu, gdzie znajdują się wspo­mnienia z różnych okresów naszego życia, a następnie dowodzi, że za pomocą psychoana­lizy można usunąć różne zaburzenia psychiczne i różne powikłane sytuacje w obecnym życiu. Swoimi metodami psychoterapeutycznymi zmienia sposób myślenia, reagowania, działania. We współczesnym świecie coraz trudniej wskazać jakiekolwiek normy zacho­wań. Stopniowo przekraczane są kolejne granice, łamane dotychczasowe bariery. Dzieje się tak również w sferze seksu. Ale mimo wszystko normy zachowań seksualnych istnieją, choć bardzo często są łamane, a w następstwie takiego postępowania osoby trafiają na tera­pię do autora, co opisuje on w swojej książce. Zwraca uwagę, że normą zachowań seksual­nych jest wszystko, co daje człowiekowi szczęście. Jednak to indywidualne szczęście nie powinno być realizowane ze szkodą dla drugiego człowieka. Takie poglądy są punktem rozważań na temat wszelkich nieprawidłowości w zachowaniach seksualnych. Autor w czasie działań terapeutycznych zwraca uwagę, że istnieją jeszcze inne ważne normy, takie jak obyczaje moralne, prawne. Z przedstawionych przykładów różnych zaburzeń, z którymi przychodzą do autora potrzebujący pomocy, wyraźnie widać rolę rodziny i jej wpływ na nasze życie i zdrowie nie tylko fizyczne, biologiczne, ale przede wszystkim psychiczne. Autor wyraźnie pokazuje, że nasze lęki, problemy psychiczne mają ścisły związek z przeby­tymi urazami, tłumionymi emocjami: gniewem, nienawiścią, ale mogą też być inne przy­czyny - jakieś nieuświadomione energie, opętanie. Widzimy egzorcystów Kościoła - opętania rzeczywiście się zdarzają, ale jak we wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek i starać się dobrze żyć, w zgodzie z Bogiem, ale normalnie. Strach przed opętaniem nie może zdo­minować naszego życia. To tak, jak z wypadkiem czy chorobą. Może nas dopaść, ale nie musi, szczególnie, kiedy chociaż trochę uważamy. Na opętanie najbardziej narażone są osoby, które często zupełnie nieświadome zagrożeń wchodzą w tzw. przestrzeń duchową. I mogą ją otworzyć na kontakt z innymi duchami przez próby magii, wywoływanie du­chów, szukanie pomocy u wróżbitów itp. Ludzie robią to dla zabawy, ciekawości lub tak bardzo tęsknią za osobą bliską, która zmarła, że chcą w ten sposób nawiązać z nią kontakt. I wtedy właśnie wkraczają w sferę, która niesie ze sobą możliwości kłopotów. Z takimi sytuacjami w swojej pracy autor się spotyka i je opisuje. Po zapoznaniu się z treścią książki pana Andrzeja mogę powiedzieć, że jest to pozycja, której brakuje na rynku i może być ona przydatna dla wielu osób, które chcą wiedzieć, jak troszczyć się o swoje zdrowie i gdzie szukać pomocy. Książka zawiera opis metod pracy autora, który oprócz podkreślenia roli podświadomości w hipnozie, dużo uwagi poświęca istnieniu różnych dobrych i złych ener­gii. W czasie seansów terapeutycznych stosuje własne metody pracy, elementy kolorotera-pii, imagoterapię, reinkarnację. O efektach pracy autora świadczą listy od osób, które uzyskały pomoc psychoterapeutyczną, dzięki której mogą rozwiązać wiele swoich problemów. Życzę przyjemnej i pożytecznej lektury.

 

Filmy

Rozmowy z Daniłowem

IMAGOTERAPIA KACZOROWSKI&DANIŁOW - PANEL DYSKUSYJNY
Rozmowy z Daniłowem

Kurs DUMA

Jest to kurs dla wszystkich osób chcących uruchomić własny potencjał umysłowy, intelektualny i fizyczny oraz osiągnąć sukcesy życiowe i wykorzystać swoje ukryte możliwości, zdolności i wartości.
Kurs DUMA

Wywiady w Radio i TV

Zapraszam do obejrzenia materiałów filmowych z telewizyjnych nagrań programów TV od 1998 roku oraz audycji radiowych w których zostały przedstawione różne techniki i metody hipnoterapii i hipnozy pokazowej spektakularnej w różnych kontekstach
Wywiady w Radio i TV

Kurs Hipnozy

IMAGOTERAPIA KACZOROWSKI & DANILOW W tych filmach przedstawiono fragmenty szkoleń z profesjonalnego kursu Imagoterapii Kaczorowski&Daniłow dla psychologów, lekarzy, terapeutów, fizjoterapeutów i osób zainteresowanych w pracy z podświadomością.
Kurs Hipnozy

FILMY TELEWIZYJNE I PROGRAMY

apraszam do obejrzenia materiałów filmowych z telewizyjnych nagrań programów TV od 1998 roku w których zostały przedstawione różne techniki i metody hipnoterapii i hipnozy pokazowej spektakularnej w różnych kontekstach.
FILMY TELEWIZYJNE I PROGRAMY

Dostępne płyty

Dostępne książki

hipnoterapia tanio wrocław

top